تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از انتقال اسناد ملکی، سند رهنی، انتقال اتومبیل و هرنوع وکالت، اقرارنامه، تعهد نامه و سایر اسناد رسمی، مطابق تعرفه دولتی