تنظیم اسناد رسمی

تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از انتقال اسناد ملکی، سند رهنی، انتقال اتومبیل و هرنوع وکالت، اقرارنامه، تعهد نامه و سایر اسناد رسمی، مطابق تعرفه دولتی

گواهی امضا

انجام گواهی امضاء کلیه اسناد مجاز در خصوص اجازه خروج از کشور، تعهدات شهرداری، شهادت شهود، اخذ نمونه امضاء جهت شرکتهای لیزینگ و غیره

خدمات سند تک برگی

ارائه کلیه خدمات ثبتی و پستی در خصوص تقاضا و اخذ سند تک برگ، تعویض سند دفترچه ای و تعویض سند تک برگ هنگام خرید، مطابق تعرفه دولتی

مشاوره حقوقی

ارائه مشاوره حقوقی و ثبتی جهت تنظیم اسناد انتقال و رهنی و انواع اقرارنامه و تعهدنامه های خاص و تنظیم قراردادهای خصوصی به صورت سند رسمی

دفترخانه اسناد رسمی ۱۰۱۹

ارایه کننده کلیه خدمات حقوقی و اسناد رسمی

دفترخانه-اسناد-رسمی۱۰۱۹